مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی

391

اولین مرحله مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی با حضور بیش از 90 دانش آموز در اتاق کرمان برگزار شد http://www.otagh-bazargani.com/v3/

اتاق کرمان
اتاق کرمان 4 دنبال کننده