برخورد اتوبوس با هواپیما

211
النخیل
النخیل 166 دنبال کننده