مولودی زیبای من نوکرم و سلطان تویی

3,693

من نوکرم و سلطان تویی، من معتقدم ایمان تویی، ای واسطه خیر همه، صاحب نفس ایران تویی - عادت کردم به نمک زیادت، میمرم من برا باب الجوادت