فحاشی در فضای مجازی

559

بیایید دست در دست هم، فرهنگ غلط و منحط فحاشی و دشنام گویی در کنار دروغ بستم و اتهام زدن به این و آن را از اجتماع خصوصا در فضای مجازی پاک نماییم.