سارق موتور سواری که به کاهدان زد

1,137

موتورسواران سارق همیشه هم در سرقت های خود موفق نیستند و گاهی اشیائی که به درد سطل زباله می خورد را می ربایند.