تحلیل نماد زاگرس. 27 دی 97

129

تحلیل نماد زاگرس 27 دی 1397 آکادمی بورس درفک توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد.