قسمت هشتم دینداران دنیاپرست سخنرانی مذهبی

138

دیندارانی که حب دنیا داشتند امام حسین (ع) را تنها گذاشتند!!!!!! بیانات استاد سید یحیی مرتضوی