کار بزرگ دولت

58

ز ۹۶۱ روستا، فقط بازسازی شبکه آبرسانی ۳ روستا باقیمانده است ۴۰۱ کیلومتر از راههای اصلی و ۱۶۰۰ کیلومتر راههای روستایی استان لرستان آسیب دید؛ دولت و نیروهای مسلح برای بازسازی راهها بسیج شدند