تصمیمات قانونی را حتی اگر نپسندم امضا و ابلاغ می کنم

37

به عنوان رئیس جمهور نظرم را با صراحت به مردم می گویم، اما تصمیمات قانونی را حتی اگر نپسندم امضا و ابلاغ می کنم