ضایعات الکترونیکی (3)

304

عدم تفکیک پسماندهای الکترونیکی از زباله های تر باعث آلودگی خاک و محیط زیست می شود.