بدترین انتخاب

109

برای حل مشکل، پاک کردن صورت مسئله بدترین انتخاب است. تهییه شده توسط واحد فرهنگی هنری موسسه آل یاسین www.manaviyat.ir