سگ کار و اجرا برنامه فوق العاده جذاب و تخصصی مربیان مرکز sdv در نمایشگاه عمومی

203

اجرا برنامه های اموزشی در راستای فرهنگ سازی و ارتقا سطح اطلاعات عموم از نحوه صحیح به کارگیری و خرید هدفمند و علمی سگ سومین سال حضور سامان دام وطن در نمایشگاه علوم دامی دانشگاه تهران و اشنایی عموم با خدمات فدراسیون و اهمیت زیر ساخت علمی برای این بخش از صنعت دام پروری کشور . دفتر مرکزی 026_34809914 026_34809617 لطفا از سایت www.sdvdog.com بازدید نمایید .