بیا بریم بامزار ملا ممد جان

2,072

در کنار دوست افغانیم غفور در کویر