مسیرهای دستوری برای کنترل بازار

217

این قسمت از برنامه تقاطع،با حضور کارشناسان و مهمان تلفنی، مسیرهای دستوری برای کنترل بازار و سایت های پذیرنده آگهی خودرو را مورد بررسی قرار می دهد.

اکو ایران
اکو ایران 100 دنبال کننده