کول با دمبل

2,471

عضلات اصلی : عضلات ذوزنقه ای - عضلات کمکی : گوشه ای ، متوازی اضلاع ، دلتوئید میانی شرایط خاص دریافت برنامه تغذیه و تمرین از طریق وب سایت www.vipfitness.ir

Vipfitness
Vipfitness 58 دنبال کننده