ایران نباید به سال 40 انقلاب برسد!! حتما ببینید

454
مهدویون80
مهدویون80 51 دنبال‌ کننده
454 بازدید
اشتراک گذاری

ابر قدرت جهان داعش جنگ داخلی

مهدویون80
مهدویون80 51 دنبال کننده
fardinrajabi1349gimail.com

fardinrajabi1349gimail.com

1 سال پیش
سلام،درکشوراگرکسی دنبال ریشه وعلت فسادومشکلات کشورباشه بسیارراحت میشه مبدء آنراپیداکردولی نمیدونم چراکسی بخودش زحمت نمیده.چکسانی دقیقابعدفتنه۸۸بفکرجمعکردن بسیج افتادن تابدنبالش سپاه راراحتترازمیانبردارن،کی نفوذیهارو واردبسیج کردبطوریکه علنابرزمنده توهین میکردن بنده اینسوالهارابعدفتنه پرسیدم وداشت برای خودمهم مشکل میساختن،مثلادربسیج وقتی اتاق تکریم برزمنده درست میشه وحتی لیوانی آب کسی دستت نمیده یعنی دیگه رزمنده تکریمش ختم میشه بیک اتاق،شمادیدین بعدبسیج رفتن سراغ سپاه.متأسفانه بعداینکه بانقشه سپاه قدیم روبادرجه ومقام فریفتن،دیگه سرداران زیادی بفکراصالت وهویت نبودن وبندروآب دادن.حیف زمان کمه.ممنون ازشما.