دوران (قسمت 17) | بخش پنجم بررسی انقلاب روسیه

707

در این قسمت از برنامه با حضور پژوهشگرهای جوان درباره ی بررسی انقلاب روسیه گفتگو می شود