جاری شدن سیل و طغیان رودخانه

395

محور تلخاب و قزلقاش و نوبران که بر اثر باران و جاری شدن سیل دچار رانش شده