گره گشای

53

حکایت گره گشای #پروین_اعتصامی #دیوان_پروین #شعر #مثنوی