شرمندگی مردم آمریکا

160

در شب انتخاب شدنم به مردم مینه سوتا گفتم نه تنها به پناه جویان خوشامد نمی گویم بلکه می توانیم آن ها را راهی...