موشن گرافیک مزایای بازیافت پسماند

1,217

به سفارش سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز - دوبله شده توسط موسسه فرهنگی هنری آرنا - گوینده: سید محمدصالح هاشمی - باندسازی: پیام کهن