دفنوازان هور (كنسرت آموزشگاه منادى)

791

اجراى گروه دفنوازان هور در كنسرت آموزشگاه موسیقى منادى در فرهنگسراى نیاوران .