فر جوجه گردان سبدی

598

فر جوجه گردان سبدی در ظرفیت های 21،28 ،35 و 42 سبده پخت یکنواخت در داخل فر فیلم پخت مرغ بریان در داخل فر جوجه گردان سبدی