دف نوازی تارا

1,349

تارا دختر گل گروه باران ساوه که با وجود سن کم ، تکنیک های دف نوازی را به خوبی فرا میگیرد.