پرسپولیس و پیام مقاومت مشهد - مهار پنالتی توسط احمدرضا عابدزاده سال ۷۵

62

مهار پنالتی توسط احمدرضا عابدزاده واکنش عابدزاده