نصب آشیانه پرندگان در شهرستان زرین شهر استان اصفهان

66