مجاهدت خستگی ناپذیر جانبازان الگویی بی بدیل برای جوانان

128

تلاش و مجاهدت خستگی ناپذیر جانبازان الگویی بی بدیل برای جوانان است/ داعش و حامیان تروریست ها نمونه بارز تحجر و نفاق در عصر جدید هستند