بازدید وزیر ارتباطات از پارک علم و فناوری

512

بازدید مهتدس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران