آنبورد با تصادف کیمی رایکونن و والتری بوتاس - گرندپری روسیه 2015

57

فرمول یک ایران - آنبورد با تصادف کیمی رایکونن و والتری بوتاس - گرندپری روسیه 2015