افشاگری فروش جنگ افزارهای انگلیسی به عربستان

132
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

فروش سلاح انگلیسی به عربستان سعودی

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده