جلسه دوم کلاس استاد قضاتی مبحث حرکت شناسی

796

تدریس مبحث حرکت شناسی توسط استاد قضاتی در جهشینو