درست نمیشه گفت شانس آورد یا نه...

549

اگر قرار باشه اتفاقی بیفته میوفته