تمرینات استاد علی اکبر شمس ، کیک بوکسینگ

936

تمرینات استاد علی اکبر شمس ، قهرمان جهان و رئیس سبکهای WPKA-ECKA کیک بوکسینگ استان اصفهان ۰۹۱۳۲۶۵۴۴۸۷ ۰۹۱۳۰۷۵۴۴۸۷