مجموعه مستند برنامه شیطان_قسمت 50_نابودی اسرائیل

257

| این مجموعه مستند روایت بررسی حرکت نظام مند جبهه باطل با محوریت صهیونیسم جهانی و مبانی پروتکل های دانشوران صهیون است که بارزترین ویژگی آن نگاهی کلان،استراتژیک و نظام مند به جریان جبهه باطل و ایادی حزب شیطان یعنی صهیونیسم جهانی است. | تهیه شده در معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی | قسمت پنجاهم: نابودی اسرائیل

مکتب زندگی
مکتب زندگی 301 دنبال کننده