یزدان نورانی

یزدان نورانی

1 سال پیش
اگر ما درکشور مسئولی دلسوز داشتیم وضع رودخانه ها وسایر منابع طبیعی اینگونه نبود