خانه داروغه مشهد یک بنای زیبا و خاص

571

خانه داروغه مشهد یک بنای زیبا و خاص در بافت قدیمی شهر مشهد.