سرمایه، فناوری و بازار از پایه‌های اصلی رونق تولید است

89

تلاش دولت ، مردم و کارآفرینان باید بر تولید بیشتر با کمیت بالاتر و کیفیت بهتر باشد/ سرمایه، فناوری و بازار از پایه‌های اصلی رونق تولید است