دومین جشنواره سه سالانه کتاب

252

دومین جشنواره سه سالانه انتخاب بهترین کتاب با موضوع معلولیت و توانمندسازی 23 آبان ماه 95 کتابخانه ملی ایران سالن قلم