دعوای نلسون پیکت و الیسیو سالازار - گرندپری آلمان 1982 (هوکنهایم)

1,787

فرمول یک ایران - دعوای نلسون پیکت و الیسیو سالازار - گرندپری آلمان 1982 (هوکنهایم)