دوران (قسمت 24) | بخش دوم بررسی انقلاب اسلامی ایران

842

در این قسمت از برنامه با حضور پژوهشگرهای جوان درباره ی بررسی انقلاب اسلامی ایران گفتگو می شود