چاخته| جنگنامه خوانی، فخرِ آواهای بوشهری

832

بعد از جنگ بزرگان برای بازماندگان و کودکان از طریقِ جنگ نامه خوانی، سرگذشت جنگ را روایت می کرده اند.جنگنامه ها مملو از حماسه اند نه سوگ . این فیلم برشی از مستند گذری به تنگستان-به کارگردانی کیومرث پور احمد است. چاخته ، رسانه گردشگری ، تاریخ و فرهنگ استان بوشهر instagram.com/chakhteh

چاخته
چاخته 41 دنبال کننده