«متری شیش و نیم»؛ از دوربرگردان دروازه غار تا ونیز

415