فیلم/ تنها شهید اروپایی دفاع مقدس

831

شهید کمال کورسل شخصیتی است که همواره در زندگی اش به دنبال حقیقت و کمال بود و سرانجام، حقیقت را در تشیع یافت.

یوسف داوینچی

یوسف داوینچی

1 ماه پیش
یادش گرامی باد