نقش انتخاب اسباب بازی برای کودکان در تبعیض های جنسیتی

604

چقدر از تفاوت ها و تبعیض های جنسیتی در نتیجه رفتار قالبی ما نسبت به دخترها و پسرها به وجود میان؟ توی این آزمایش، لباس دخترونه به تن پسرها و لباس پسرونه به تن دخترها کردن تا ببینن عکس العمل بزرگسال ها در مورد انتخاب اسباب بازی برای اونها چگونه س! www.iranmehrcollege.com 021-84378