طنز " دلالهای بیچاره " با لهجه شیرین شیرازی - شیراز

3,953

نم چرو هیچ کسی به فکر دلالهای مظلوم نیست ؟