نماهنگ لرزید علَم

74

« نماهنگ لرزید علَم » « با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای » « کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی » https://t.me/shahidjodeiri