گفت و گو با منوچهر زندی قائم مقام باشگاه پیشکسوتان (قسمت 2)

67