اولین برد تیم فرمول یک ویلیامز در سیلورستون - گرندپری بریتانیا 1979

105

فرمول یک ایران - اولین برد تیم فرمول یک ویلیامز در سیلورستون - گرندپری بریتانیا 1979