جشن فارغ التحصیلی مرکز آموزش علمی کاربردی واحد 10

112

جشن فارغ التحصیلی مرکز آموزش علمی کاربردی واحد 10 در مرداد ماه سال 1398 برگزار گردید .