برقراری ارتباط بین سلول های عصبی در دو ریز بخش

1,311

برگزیدگان مسابقات فیلم و تایم لپس میکروسکوپی نیکون نورون‌های موجود در دو ریزبخش (microcompartment)، نوریت‌هایشان را بهم‌می‌رسانند تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.